بایگانی موضوع «ادبیات »

یک شبی مجنون نمازش را شکست بی وضو در کوچه لیلا نشست  عشق آن شب مست مستش کرده بود فارغ از جام الستش کرده بود سجده ای زد بر لب درگاه او پُر ز لیلا شد دل پر آه او گفت یا رب از چه خوارم کرده ای بر صلیب عشق دارم کرده ای جام […]

ادامه...

از دشمنان برند شکایت به دوستان… چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟!

ادامه...

ما اصل نکته را کتمان می کنیم.

ادامه...