مساله بغرنج فلسفی:

اگر جدول خیابان نبود، بودجه آخر سال شهرداری چی می‌شد؛

یا اگر بودجه آخر سال شهرداری نبود، جدولهای نو خیابان چه می‌شدند؟!

نظر بدهید

XHTML:می‌توانید از این برچسب‌ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ضروری
شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را از طریق خوراک نظرات RSS 2.0 دنبال کنید. شما می‌توانید دیدگاه خود را بنویسید، یا دنبالک مطلب را در سایت خود قرار دهید.