نازدانه معشوق نداشته خلواره است! البته این نداشتن مربوط به گذشته های دور است؛ چون در گذشته نه چندان دور، نازدانه محبت نمود و منت بر سر خلواره نهاد و خلواره در جوار او آرام گرفت.

سرو روانم، آرام جانم…