مطالب مربوط به برچسب « وحدت وجود »

رسیدن به وحدت وجودی سخت است… و وقتی وحدت وجودی با انسان دیگری که می‌بینیمش و می‌شناسیمش و با او زندگی می‌کنیم اینقدر سخت است؛ چطور می‌شود به وحدت وجودی با ذات اقدس الهی رسید؟!

ادامه...