مطالب مربوط به برچسب « ولی عصر »

نایب که چنین نازنین، عجبا از صاحب… و صاحب و ولی که این چنین، پس بس عجبا از خداوندگار ناصب…!

ادامه...